Lanzarote has a new free fashion magazine called F.ok